Đăng ký bản quyền video youtube

Để đăng ký bản quyền cho video trên YouTube, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn và truy cập vào trang Video Manager.
  2. Chọn video mà bạn muốn đăng ký bản quyền.
  3. Nhấp vào nút “Actions” (Hành động) và chọn “License” (Đăng ký bản quyền).
  4. Điền thông tin đăng ký bản quyền, bao gồm tên tác giả, tên đơn vị sở hữu bản quyền, ngày tạo ra và các chi tiết khác.
  5. Chọn các tùy chọn bản quyền mà bạn muốn áp dụng cho video của mình.
  6. Xem lại thông tin và nhấp vào nút “Submit” (Gửi) để hoàn tất quá trình đăng ký bản quyền cho video của bạn trên YouTube.

Lưu ý rằng đăng ký bản quyền không đảm bảo rằng video của bạn sẽ không bị vi phạm bản quyền. Bạn nên đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của nội dung trước khi đăng ký bản quyền.

Scroll to Top